bal,bilge

2008-2021 (under construction)


experimental drawings
materiality of drawing, an inquiry 
speculations
texts
atlas of drawings
acts, lines, surfaces
lectures & studios
other experiments
manifold.pressIndex


Email
Instagram
Twitter
Kağıt-Oluşlar l Paper-Beings

Çizimin ve Yüzeyin Durumunu Yeniden Düşünmek Üzerine
Workshop/ Çevrimiçi
İstanbul, İstanbul Mimarlar Odası, Genç Mimarist Atölye Serisi 
Mart 27, 2021, 11.00-16.00
 

Mimarist
Youtube
Mimarizm
XXI

ĞIT-OLUŞLAR ~ Çizimin ve Yüzeyin Durumunu Yeniden Düşünmek Üzerine


Kâğıt, sihirli bir malzeme. Hiçbir şeyin kaybolmadığı ve yaratılmadığı sadece dönüşüme uğradığı bir çevirim.  Üzerinden mürekkep sökülebildiğinden beri de bir geri kazanım. Bitki liflerinin birbirine geçirilmesi ve yassılaştırmasıyla oluşan bu madde, çizmek söz konusu olduğunda, mimarlığın kadim ve endemik aktörlerini de bir araya getiren bir yassı-mekâna dönüşür: Yüzey, el, zihin, göz, kalem ve çizgi, ve aletler buluşur.

  •     

Böylece mimarlık, çizme eylemi ile, kütlesel ve üç boyutlu olmayan bir düzlükte, kâğıt üzerinde canlanır. Kâğıda çizgi çekmek ve kâğıt üzerinde hem bir çizimi hem de bir dünyayı inşa etmek, maddesel dünya ile süreklilik kuran, boyutlar arası bir yolculuğu bize düşündürür: Bir düzeyden ötekine geçer herşey. Ve bu yolculuk, doğa ve insan yapımı, ölü ve canlı, temsil ve inşa, imge ve madde, hayal ve gerçek, görünürlük ve görünmezlik, boşluk ve doluluk, hafiflik ve ağırlık, el ve göz, saklama ve ortaya çıkarma, unutma ve hatırlama, kurma, bozma ve yeniden kurma, yataylık ve düşeylik, çizim ve mimarlık gibi ikiliklere de meydan okur.

  •        

Aynı zamanda bir malzeme olarak kâğıt, kendi yüzeyine özgü olasılıkları aramak, kendi mekânının imkanlarını yaratmak için de yaratıcı bir potansiyel sunar. Maddesel sınırlar, ön ve arka yüz, yataylık, düşeylik, düzlük gibi kendi elemanları üzerine spekülasyon yapmaya; kâğıdın kendisini inşa etmeye kışkırtır. Kâğıt ile inşa etmek, çizimin, yeni bir şeyin yaratılmasıyla değil, zaten orada olan maddesel bir gerçekliğin yeniden yapılandırılması, yeniden inşası olarak görülmesini ister: Çizgi ve yüzeyin yeniden müzakare etmesi. Bu müzakare, sahici amacını aşan yeni bir okumayla bir çizime ikinci bir hayat sunabilir. Maddesel bir gerçekliği olan bir yüzeyin yeniden konfigürasyonu ise çizimin fiziksel uzamsallığını ortaya çıkarabilir.


Öyleyse, bir kâğıt, çizim yaparak nasıl inşa edebilir ve üzerinde var olan bir çizime ikinci bir hayat sunarak nasıl üç boyutlu olarak yeniden inşa edebilir?

  •      

İşte [Kağıt-Oluşlar], çizimin ve yüzeyin durumunu yeniden düşünmek üzere bir davet. Bu atölyede, kâğıdın dışına çıkmayan, çıkmayı arzu etmeyen bir mimari varlığı arıyor olacağız: Kâğıt âlemlerde gezip, dolaşıp, düşünüp yaşayacağız. Kâğıt üzerinde olma, kâğıtla bir olma ve kağıtla inşa edilme hallerini konuşacağız. Kendimize yeniden kâğıttan bir dünya kuracağız. Bilinçli olarak çizimin kendi izlerinden yola çıkarak bir malzeme olarak kâğıdı inşa edeceğiz.  Sabır ve titizlik, makas ve neşter, kesip-biçme ve oyma, eksiltme ve ekleme, katlanma ve açılma, farklı dokularda kâğıtlar, kalem ve cetvel, çizim ve çizgi, derinleşen yüzey ve katmanlar, zaman ve anlar, siluetler, ışık ve gölgeler, iki-buçuk ve üç boyutluluk bize bu yeniden yaratma yolculuğunda eşlik edecek.

  •       

Not: Çizginin ve çizimin yüzeyle olan ilişkisini sorgulayan ve mimarlığı bina ile eş tutmadan, kâğıda başlı başına bir mimari, maddesel varlık olarak yaklaşan bu atölye çalışmasında, sanatçı Nermin Er’in kâğıt konstrüksiyonlarından esinlenilmiştir.

* [Oluş]: Temsil edilmeye ihtiyaç duymaksızın deneyimi kuranMalzemeler:

o   Kesme Matı ya da gri mukavva
o   Neşter/Maket Bıçağı/Makas
o   Pritt
o   35x50 cm 200 gr çizim kağıdı
o   Farklı dokularda ve kalınlıklar da çizim kağıtları
o   Çelik cetvel
o   Çizim kalemi
o   Merak ettiğiniz, ulaşamadığınız inşa edilmiş, edilmemiş, inşa edilemez ya da inşa edilmeyi arzulamayan bir mimariye ait, rahat çalışılabilecek bir ölçekte, anlamlı, dolu, karakteri olan, katmanlılaşmaya izin veren, yaşamak isteyen bir çizimin a4 boyutunda çizim kağıdına (200gr) alınmış çıktısı ve yine onun çizim kağıdına alınmış 4 adet kopyası, yani fotokopisi  - Tekniğe ve yapılacak operasyonlara dair poster görseli ipuçu vermekle birlikte ölçek, size heyecanlandıran duruma göre de değişebilir,  bir plan, bir kesit çizimi, bir aksonometrik çizim, bir görünüş olabileceği gibi, Ursula Le Guin’in yerdeniz büyücüsünden bir harita parçası da olabilir.
o   Adobe scan app (ios, android)-------

Moderatör: Eda Yaşa
Katılımcılar: Barışcan Avcı, Mübeccel Kaya, Yasemin Cemre Gündüz, Ekin Meşe, Suelnur Özdemir, Demet Coşkun, Hacer Merci, Beyzanur Yüncüoğlu, Tuba Ölmez


[00]   kağıda öteki bakışlar>>>>>>>>> sorgulamalar, atipik yaklaşımlar, kağıdın halleri üzerine spekülasyonlar + tartışma 00

Görsellerden oluşan bir konstelasyon, kasıtlı bir editöryel inşa. Kağıtla olan olağan ilişkimiz, bakışımız, yaklaşımımız üzerine biraz daha derin düşünmek, kağıtla kurulan mimarlık, mimarlık dışı farklı oluşlara, ilham verebilecek ele alışlara bakmak. Bir tür ötekiliği, tuhaflığı, istisna olanı, dışarıda bırakılmışı, alışıla-gelmemişi, yabancılığı, temsili olmayan açmak. Burada biraz, yolumuzu çizebilmek için ipuçlarını da elde etmesi amaçlandı.

[01]  kağıdı inşa etmek >>>>>>>>>>>>>>> eyleme geçme, yüzeyi düşünmek üzerine + üretim 01 +  tartışma 01

Kağıdın kendi mekanın imkanları üzerine sorgulamalara girişme ve kendi yüzeyine özgü olasılıkları arama. Çeşitli hamleler, basit operasyonlar ile iki boyutlu durumu kırmayı deneme.  -görece daha soyut bir alemde, boyutlar, yüzeyin kendi gerçekliği üzerine düşünerek gezinme.
 [02]  kağıt varlıklar>>>>>>>>>>>>>> yüzeyin durumunu da düşünerek çizgiye, çizime ikinci bir yaşam vermeye davet + üretim 02 + tartışma 02

Çizimin, çizginin kendisini referans alarak, yüzey ve çizim durumunu, birlikteliğini yeniden düşünmek üzerine bir davet. Kağıdın dışına çıkmayan, çıkmayı arzu etmeyen bir mimari varlığı arama. Derinleşen yüzey yaklaşımı ile ona hayat vermek.